A szennyvízbekötés szabályai

A szennyvízbekötésnek vannak szabályai, amelyeket hatályos jogszabályokba foglaltak a hatóságok. A szennyvíz bekötése megfelelő szakértelmet követel, hiszen az érintett épület stabilitását szem előtt kell tartani a munkálatok ideje alatt. Odafigyelést igényelnek az egyes részfeladatok, valamint az építésügy előírásait maradéktalanul be kell tartani. Például az is mérvadó, hogy a szomszéd telektől, a többi közművezetéktől kellő távolságban vegye kezdetét a csatornaépítés, ill. bekötés.

A tulajdonosnak is tisztában kell lennie azzal, hogy milyen eljárással történik a bekötés, mi ilyenkor a protokoll és, hogy pontosan mik a kötelezettségei. Folyamatosan figyelnie kell arra, hogy üzemképes állapotban tartsa a házi csatornarendszert, ellenőrizze és meggátolja a mechanikus sérüléseket, gyökerek okozta repedéseket, idegen anyagok bekerülését. A felmerülő ellenőrzéseket köteles lehetővé tenni és elősegíteni.

szennyvíz - bekötés nélkül

 

Az ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését, áthelyezését vagy átépítését a felhasználó igénybejelentés formájában kezdeményezheti a helyi csatorna közmű szolgáltatónál. Az igénybejelentés követően a szolgáltató írásban tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a szennyvízbekötés engedélyezéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. A tájékoztatóban leírtak figyelembevételével tervet kell készíttetnie a felhasználónak, szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel, amit ezután engedélyeztetésre kell benyújtania a csatorna közmű szolgáltatóhoz. Amennyiben a terv engedélyezésre került, a szolgáltatói hozzájárulásban leírtak szerint kell eljárni.

A tervdokumentáció kötelező részei: műszaki leírás, helyszínrajz, bekötővezeték hossz-szelvénye, ellenőrző akna vagy tisztítóidom terve. A tervdokumentáció mellé földhivatali térképmásolat és földhivatali tulajdoni lap másolat szükséges, valamint mellékelni kell a kitöltött felhasználói igénybejelentésre adott víziközmű-szolgáltatói nyomtatványt.

Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terveit csatolni kell. Nem lakossági szennyvízbebocsátó esetén kitöltött “Befogadói nyilatkozat iránti kérelem” nyomtatványt is mellékelni kell.

Az utcai részen lévő szennyvízbekötés kiépítését a helyi csatorna közmű szolgáltató is elvégeztetheti, valamint a kivitelezési jogosultsággal rendelkező szerelők nyilvántartásában szereplő személynek/vállalkozásnak is megbízást adhat a felhasználó. A telken belül elhelyezett ellenőrző akna vagy tisztítóidom telepítése után a telken belüli csatorna csővezeték kialakítását bármely épületgépész kivitelező elvégezheti. Cégünk is szívesen vállalja a nyomócső fektetését az ellenőrző aknáig vagy a tisztítóidomig, amennyiben szennyvízátemelő berendezés került telepítésre az adott ingatlanra. A gyakorlatban sűrűn előfordul, hogy csatornaszint alatt található az ingatlan, ezért csak szennyvízátemelő berendezéssel lehet a szennyvizet átemelni. Cégünk nagy gyakorlattal rendelkezik a szennyvízátemelő berendezések telepítésében, komplett szennyvízátemelő rendszerek kivitelezésében.

Speciális esetekben előfordulhat, hogy mérni kell a szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyiségét, mérés hiányában pedig az adott helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását. Előfordulhat olyan eset, amikor -nem lakossági felhasználó esetén- érdemes mérni a telephelyről távozó szennyvíz mennyiségét, vagyis igen magas a technológiai vízfelhasználás, és a vételezett vízmennyiséghez képest jelentősen alacsonyabb a csatorna közműbe kiengedett szennyvíz mennyisége.

A csatorna csővezeték vagy nyomott rendszer esetén a nyomócső más közművektől való távolságát előírás szerint be kell tartani.

A szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése bizonyos összetételű szennyvizet képes megtisztítani, kizárólag olyan minőségű szennyvizet lehet a közcsatornába bevezetni, ami normál használatnak minősül. Ha ez nem valósul meg, veszélyeztetve lesz a szivattyúk, berendezések működése, ami elakadáshoz és üzemzavarhoz vezethet.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Cégünk nagy gyakorlattal rendelkezik a szennyvízszivattyúk, szennyvízátemelő berendezések üzemeltetése terén. Jól ismerjük az összefüggéseket, hogy mitől lesznek tartósak és üzembiztosak a szennyvízátemelő rendszerek.

Amennyiben szennyvízszivattyú, szennyvízátemelő berendezés vagy más vízgépészeti eszköz után érdeklődik, keresse fel cégünket!