Általános Szerződési Feltételek

 1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a VÍZGÉPÉSZETI SZAKÉRTŐ Kft. által a https://profiszennyviz.hu/ weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

 1. SZOLGÁLTATÓ

Név: VÍZGÉPÉSZETI SZAKÉRTŐ Kft.

Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.

Képviselő neve: Szűcs László

Cégjegyzékszám: 13-09-233141

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 32520899-2-13

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11704007-20264750-00000000

E-mail cím: vizgepeszetiszakertokft@gmail.com

Telefonszám: +36 (209) 315-330

Tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége:

 1. SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS IDŐBELI HATÁLY

3.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a VÍZGÉPÉSZETI SZAKÉRTŐ Kft. (székhely: 2161 – Csomád, Kossuth Lajos út 47., cégjegyzékszám: 13-09-233141, adószám: 32520899-2-13) (továbbiakban: Szolgáltató) által a profiszennyviz.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott Szolgáltatói szolgáltatás Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) általi igénybevételének feltételeit, különös tekintettel a közöttük létrejött adásvételi jogviszonyra. (A Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban külön külön: Fél, együttesen: Felek.)

3.2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (profiszennyviz.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

3.3. Jelen ÁSZF 2021. április 06 naptól határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható, és visszavonásig hatályban marad.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.1. A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak – , az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

4.2. Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

4.3. A szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. elállás) a Szolgáltató székhelyére, illetve a Felhasználó a megrendelés során megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

4.4. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

4.5. Jelen ÁSZF elérhető a következő weboldalon: https://profiszennyviz.hu/webshop/

4.6. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: https://profiszennyviz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

4.7. Felhasználónak minősül a jelen ÁSZF és az annak alapján megkötött szerződés szempontjából, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Szolgáltatótól szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 1. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

5.1. A Szolgáltató a Honlapon egyrészt szöveges tartalmakat, írásokat jelenít meg szivattyútechnikával kapcsolatos témában, másrészt a VÍZGÉPÉSZETI SZAKÉRTŐ Kft. által forgalmazott, a Honlap webáruházában elérhető szivattyúk és kiegészítő berendezések értékesítésével foglalkozik.

5.2. A Honlapon található webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.

5.3. A Szolgáltató a termékkínálat, valamint az egyes tartalmak, szolgáltatások, azok igénybevételének technikai feltételeinek, funkcióinak változtatási jogát fenntartja.

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, FELELŐSSÉG, JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK

6.1. Igénybevétel feltételei

6.1.1. A szolgáltatásokat 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetnek minősülő Ügyfél veheti igénybe.

6.1.2. A szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében általában jogosult önállóan szerződéskötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

6.1.3. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek.

6.1.4. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

6.1.5. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

6.2. Felelősség

6.2.1. A megjelenített képek a termékeken túl esetenként kiegészítő elemeket is tartalmaznak, melyek nem képezik részét az eladásra kínált terméknek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

6.2.2. A Honlapon található információk, az ott megjelenő szöveges tartalmak, írások jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, nem teljes körűek, nem minősülnek tanácsadásnak, szakvéleménynek, egyéni preferenciákat tükröznek. Ezen információk, szöveges tartalmak, írások pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2.3. Felhasználó a Honlapot, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a Szolgáltató az igénybevétel során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért való felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja, azaz azokért nem tartozik felelősséggel. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre. Így különösen Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét a közvetett vagy következményi károk tekintetében, így különösen az elmaradt haszon-, elmaradt bevétel-, üzemszünet-, adatvesztés-, “goodwill” csökkenés vagy az esetleges veszteségek, károk, költségek tekintetében (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és a Honlap böngészésével elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.2.4. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Szolgáltató minden esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

6.2.5. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmakat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, melyekért felelősséget nem vállal.

6.2.6. A Honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2.7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

6.2.8. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

6.2.9. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6.2.10. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

6.2.11. A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

6.2.12. A Felhasználó felelős hozzáférési jelszavának titokban tartásáért, az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

6.2.13. Az itt kifejezetten a Szolgáltató által vállalt szavatosságokon túl a szolgáltatások minőségéért, más szolgáltatásokkal való együttműködéséért, a Felhasználó céljai elérésére való alkalmasságáért a Szolgáltató nem felel.

6.2.14. A Szolgáltató kizárólagosan a szerződés alapján nyújtott termékekre, szolgáltatásokra és saját tevékenységére alkalmazandó irányadó jog szerinti jogszabályoknak való megfelelőségért tartozik felelősséggel.

6.3. Szerzői jogok

6.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek között valamennyi szöveget, képet, grafikai elemet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

6.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

6.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

6.3.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.4. Szolgáltató jogai, kötelezettségei

Érvényes megrendelés esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelés összegének felszámítására, nemfizetés esetén a termék, szolgáltatás visszatartására.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a vele szerződésben álló, általa megbízott szolgáltató, annak szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készítsen, valamint, hogy minden tőle elvárhatót megtegyen Felhasználó adatainak védelme érdekében. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató nem szavatol az adatok teljes és naprakész helyreállításáért vagy helyreállíthatóságáért. A szolgáltatás biztosítása, a szerződés teljesítése érdekében a Szolgáltató adatkezelőként a Felhasználó adataihoz (kivéve jelszó) hozzáfér, azokat megismerheti. A Szolgáltató ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozza fel, saját céljaira nem használja, harmadik fél számára nem adja át.

A teljesítés során a Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, ilyen esetben a Szolgáltató az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. Számukra kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében szükséges mértékben kerülhet adat. A Felhasználó adatokhoz is hozzáférő alvállalkozók mindenkori listája az Adatkezelési tájékoztatóban található.

6.5. Felhasználó jogai, kötelezettségei

A Felhasználó a szolgáltatásokat a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon használhatja. Az Felhasználó köteles a tevékenységével kapcsolatos összes jogszabályt betartani. A Felhasználó által folytatott tevékenységért, és annak jogszerűségéért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó köteles a termékben, szolgáltatásokban észlelt hibákat a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A Felhasználó köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a szerződéskötéskor rögzítésre kerültek, különös tekintettel a teljesítéshez szükséges adatokra, ilyen például az email cím, szállítási, számlázási adatok. Ennek elmulasztásából adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevételéhez kellő bonyolultságú, biztonságos jelszót választani (kis- és nagybetűk, számok és egyéb karakterek egyidejű használata) és az igénybevételhez szükséges felhasználóneveket, jelszavakat titokban tartani. A jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért kizárólag a Felhasználó felel. Felhasználó haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni, ha a hozzáférési (authentikációs) adatait illetéktelen személy ismerte meg, hogy a Szolgáltató a szükséges intézkedéseket megtehesse. A Felhasználó feladata és felelőssége, hogy az illetéktelen kezekbe jutott authentikációs adatot (pl. jelszót) az adminisztrációs felületen módosítsa. Az ennek elmaradásából fakadó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

 1. MEGRENDELÉS FOLYAMATA

7.1. Megrendelés összeállítása

A Honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, eltérő kiszereléseinek méretéről és azok áráról. Az akciós termékeknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Ezt követően lehetőség van belépésre (a már regisztrált Felhasználók számára), regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

7.2. Regisztráció, megrendelés

7.2.1. Regisztráció

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon túl egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól az vizgepeszetiszakertokft@gmail.com címen, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. Elfelejtett jelszó esetén a Honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a Honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

7.2.2. Fizetési, szállítási mód

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

Szállítási mód tekintetében jelenleg kizárólag csomagpontra történő szállításra van lehetőség. Információ a kapcsolat menüpontban lévő elérhetőségeken.

Kétféle fizetési mód választására van lehetőség:

Az Előre utalás esetében a megrendelés ellenértékét előre kérjük a Szolgáltató OTP banknál vezetett 11704007-20264750-00000000 számú bankszámlájára átutalni. A megrendelt terméket ezt követően szállítjuk ki.

Az Utánvéttel történő fizetés esetében pedig a megrendelt terméket kiszállításkor kell a futárnak készpénzben kifizetni. Ez esetben a termék árán és a kiszállítás díján túl készpénzkezelési költséget is kell fizetnie a Felhasználónak.

7.2.3. Megrendelés ellenőrzése, elküldése

A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Itt lehetőség van a Szolgáltató által kibocsájtott kedvezményre jogosító kupon beváltására is, a kód erre a célra szolgáló rubrikába történő beírásával. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé az vizgepeszetiszakertokft@gmail.com e-mailes elérhetőségen.

A Felhasználó vásárlási szándékát a Szolgáltató honlapján leadott megrendeléssel jelzi, mellyel egy időben elfogadja ezen ÁSZF- ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

7.3. Belépés, adatok módosítása

Megrendelési szándéktól függetlenül a regisztrált Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

7.4. Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés elektronikus feladását követően a Szolgáltató a megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mailben. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Felhasználó által a regisztráció és a megrendelés során megadott adatokat, a megrendelés azonosítóját, a megrendelés dátumát, a megrendelt tételek nevét, azok mennyiségét, árát és a fizetendő végösszeget, a választott fizetési és szállítási módokat, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. A visszaigazoló email egy automata válaszlevél, ami igazolja, hogy a Szolgáltató Honlapján a megrendelés sikeresen leadásra került, de nem jelenti az adásvételi szerződés létrejöttét. A megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató összekészíti a Felhasználó által megrendelt tételeket, és a további folyamat lépéseiről “rendelést megkaptuk” tárgyú emailben tájékoztatja a Felhasználót.

7.5. Megrendelés módosítása

Ha Felhasználó megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt megrendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

 1. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

8.1. A Szolgáltató részéről Felhasználó által a megrendeléssel tett ajánlat elfogadásának a Szolgáltató által a Felhasználó email címére megküldött első “rendelést megkaptuk” tárgyú email minősül, melyben szerepel a rendelésszám és amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az adásvételi szerződés létrejön. Az adásvételi szerződés elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és a teljesítéséhez szükséges dokumentumok.

8.2. A határidőben elfogadott (státusz módosítással visszaigazolt) megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

8.3. Amennyiben a Felhasználó Felhasználónak minősül, úgy a szerződés a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Felhasználók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés nyelve magyar. A létrejött szerződéstől való Felhasználói elállás jogának szabályozását a 11. pont tartalmazza.

8.4. A megrendelés és annak státusz módosítás tárgyú visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, esetleg a fiókjában nem az elsődleges mappába érkezik a levél.

8.5. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

8.6. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 1. VÉTELÁR, FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

9.1. Vételár

9.1.1. A vételár a termékár, a kiszállítási díj, illetőleg utánvétel esetén a készpénzkezelési költség együttes összege. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

9.1.2. A mindenkori termékárak a Honlapon kerülnek feltüntetésre és nem tartalmazzák a kiszállítás, valamint utánvétes fizetési mód esetén a készpénzkezelés díját, melyek egyébként a vételár egyik tételének minősülnek, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre.

9.1.3. A Felhasználónak a készpénzkezelési díjat csak utánvétes fizetési mód esetén, míg a kiszállítás költségét előre utalásos és utánvétes fizetési mód esetén egyaránt meg kell fizetnie. A mindenkor hatályos kiszállítási és készpénzkezelési díjakat a Honlapon közzétett, Információk menüpont alatt megtalálható Szállítás fül tartalmazza.

9.1.4. A vételár minden eleme forintban értendő, és tartalmazza a 27%-os általános forgalmi adót (áfát), bruttó összegben jelenik meg a Honlapon. A Szolgáltató a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Felhasználó által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

9.1.5. A Szolgáltató fenntartja a vételár elemeinek változtatási jogát, jogosult azokat azonnali, de nem visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosítani.

9.1.6. A Szolgáltató által nyújtott kedvezményre utaló felirattal ellátott árak egyszeri kedvezményt tartalmaznak, ennek megfelelően a kedvezményes időszak után következő időszaktól a normál, kedvezménnyel nem csökkentett árak alkalmazandóak. A kedvezmények időtartamáról, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről-, mértékéről-, megvonásáról a Szolgáltató egyoldalúan dönt.

9.1.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy területileg vagy értékesítési csatornánként eltérő árakat határozzon meg.

9.2. Fizetési módok, számlázás

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Felhasználó a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

9.2.1. Előre utalás

Előre utalásos vásárlás esetén a Felhasználó a vételárat előre átutalja az Szolgáltató OTP banknál vezetett 11704007-20264750-00000000- számú bankszámlájára.

A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Felhasználó részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár a Szolgáltató jelen pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került. Szolgáltató a számlát a termék mellett a garancia papírral és használati utasítással együtt a dobozba helyezi.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Szolgáltatónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Szolgáltatót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

9.2.2. Utánvétel

Utánvétes vásárlás esetén a Felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az utánvétes fizetési mód választásakor a készpénzkezelési költséget kell fizetnie, mely a vételár részeként kerül feltüntetésre.

Utánvéttel történő fizetés esetén a számlát a Szolgáltató azon a napon állítja ki, amelyiken feladja a csomagot és a termék mellett a garancia papírral és használati utasítással együtt a dobozba helyezi.

9.2.3. A számlázás az AXEL PRO számlázási rendszerrel, illetve az OTP eBIZ számlázó programmal készül. A számlázási rendszerben bekövetkező hibákért felelősséget nem vállalunk.

 

 1. SZÁLLÍTÁS ÉS PANASZKEZELÉS

10.1. A szállítás minden esetben a Felhasználó által a megrendelés során rögzített Magyarország területén lévő csomagpontra történik vagy a bemutatóteremben átvehető.

10.2. Általánosságban hétköznapokon, 08:00-17:00 óra között van kiszállítás. A szállítás határideje a megrendeléstől számított 1-4 munkanap. A szerződés megkötését követően a Szolgáltató köteles a jelen pontban rögzített szállítási határidőkkel, de legkésőbb harminc napon belül a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

10.3. A vételár részét képező kiszállítási díj jelen ÁSZF 10.1. és 10.2. pontjában részletezett alapszolgáltatást fedezi. A Felhasználónak természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a kézbesítés eltérő feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Felhasználónak a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

10.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges alapanyag vagy csomagolóanyag beszállítói hiányának következményeként létrejött nem teljesítésért, de köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, és a Felhasználó kérésére a már visszaigazolt megrendeléseket megtartani vagy törölni. A megrendelés törlése esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználó által esetlegesen már megfizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszafizetni.

10.5. A Felhasználó a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén az átvételi elismervényt aláírni, mellyel a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, és a Felhasználó birtokba veszi a terméket, ezzel a kárveszély átszáll a Szolgáltatóról a Felhasználóra. Ezt követően a Szolgáltatónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

10.7. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, illetve amennyiben a küldemény nem a Felhasználó részéről megvásárolt termékeket tartalmazza, a Felhasználó a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben nem veszi át a csomagot, köteles a hibát (hiányosságot) késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval a Honlapon, az vizgepeszetiszakertokft@gmail.com e-mail címen vagy a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek valamelyikén keresztül. A termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Felhasználó köteles.

10.8. Amennyiben a termékekkel, illetőleg a Szolgáltatói szolgáltatással összefüggésben a Felhasználónak panasza merül fel, úgy azt köteles a Honlapon, a kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Szolgáltató székhelyére is megküldheti. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Felhasználót a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Felhasználóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

 1. ELÁLLÁSI JOG

11.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § e) pontja alapján Felhasználót Kr. 20.§-ában meghatározott elállási jog illeti.

11.2. Az ÁSZF 11. pontjában foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Felhasználó).

11.3. A Felhasználó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó érdekeinek maximális szolgálata érdekében a Szolgáltató, saját elhatározásából, a hivatkozott jogszabályban használt 14 napos határidőt harminc (60) napra bővíti, és ez idő alatt biztosítja a Felhasználó elállási jogát. A Felhasználó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.4. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát és a Felhasználó bankszámlaszámát is magában foglaló egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató székhelyére legkésőbb a határidő lejártának napján feladott ajánlott-tértivevényes levélpostai küldemény útján. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számlát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás a Szolgáltató részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) a szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

11.5. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt elállási nyilatkozat elküldésével és a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Felhasználó viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

11.6. A Szolgáltató a vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Felhasználónak, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. A Szolgáltató a visszaszármaztatási költségekkel csökkentett vételárat fizeti vissza a Felhasználónak, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató a visszaszármaztatási költség átvállalásra irányuló külön írásbeli megállapodás köt. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

11.7. A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

11.8. A Felhasználót nem illeti meg a 11.3. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

11.9. A Felhasználó érdekmúlásra hivatkozással a szerződéstől nem jogosult elállni

 • amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta;

 • az átutalás késedelme, illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;

 • ha a megrendelést a jelen ÁSZF 10.2. pontjában rögzített szállítási határidők figyelmen kívül hagyása miatt nem kapta meg az általa kívánt időpontban.

11.10. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

11.11. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 1. ADATKEZELŐI TEVÉKENYSÉG

12.1. Általános rendelkezések

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete – a továbbiakban: GDPR) alapján a Szolgáltató az általa végzett online termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében adatkezelőnek minősül, míg a Felhasználó az átadott személyes adatok tekintetében érintettnek minősül. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatkezelői feladatokat ellátja és a rá vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. A Szolgáltató a saját adatkezelői tevékenységéért felelősséggel tartozik. Mivel a Szolgáltató adatkezelési tevékenységét nem főtevékenységként végzi adatvédelmi tisztségviselőt a GDPR vonatkozó rendelkezésére alapján nem kötelesé kijelölni, melynek tényét a Szolgáltató jelen szerződésben dokumentálja.

12.2. A kezelt adatok köre, az adatfeldolgozás célja és időtartama

12.2.1. A Szolgáltató online kereskedelmi tevékenysége keretén belül bekért látogatói, vásárlói és egyéb felhasználói adatok tekintetében végez adatkezelői tevékenységet. Az adatok körét és az adatkezelés célját és időtartamát a Szolgáltató saját Adatkezelési tájékoztatójában publikálja.

12.2.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint végzett adatkezelési tevékenység befejezésekor, vagy a jelen szerződés megszűnésekor minden, a jelen szerződés alapján általa kezelt személyes adatot töröl. A Szolgáltató törlési kötelezettsége nem vonatkozik azon adatokra, melyeknek tárolását magyar vagy európai uniós jogszabály előírja.

12.3. Érintetti jogok gyakorlása

A Szolgáltató a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályokban szereplő jogalap fennállása esetén köteles biztosítani a Felhasználónak a hivatkozott jogszabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés, hozzáférés, törlés, adathordozhatóság, stb.)

12.4. Adatkezelő, adatfeldolgozó kötelezettségei

12.4.1. A Szolgáltató adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót bízhat meg a Felhasználó adatainak feldolgozásával, annak technikai hátterének biztosításával. A Szolgáltató csak olyan adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, amely megfelel a GDPR és jelen ÁSZF adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az adatbiztonsági követelményeknek. A Szolgáltató az igénybe vett adatfeldolgozóért úgy felel, mintha az általa végzett adatfeldolgozási tevékenységet ő maga látná el. Szolgáltató köteles az igénybe vett adatfeldolgozókkal adatfeldolgozói szerződést kötni. A Szolgáltató az adakezelő(k)et az Adatvédelmi tájékoztatóban publikálja.

12.4.2. Az adatfeldolgozó a jelen szerződés szerinti adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységét csak és kizárólag a Szolgáltató utasításai és a jelen szerződés alapján jogosult végezni. Az adatfeldolgozó nem jogosult a feldolgozással érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint rendelkezni, nem jogosult azokat a Szolgáltató Ügyfél utasítása nélkül megváltoztatni, összekapcsolni, felhasználni és semmilyen módon kezelni sem.

12.4.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a GDPR 30. cikkének értelmében a felelősségi körébe tartozóan végzett, valamennyi adatkezelési tevékenységről nyilvántartás vezet, a GDPR 30. cikk (1) a)- g) pontokban foglalt kritériumok maradéktalan és teljes körű megtartásával.

12.5. Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az online kereskedelmi tevékenysége körében kezelt személyes adatokra vonatkozóan.

12.6. Adatbiztonság

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adatfeldolgozótól szerződéses kötelezettségvállalást kér a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazására vonatkozóan az adatfeldolgozói tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően, valamint arra, hogy ezen intézkedésekkel a lehető legteljesebb mértékben segítse a Szolgáltatót abban, hogy teljesíteni tudja a kezelt adatok érintettjei felé fennálló, az érintettek önrendelkezési jogainak gyakorlásához kapcsolódó kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatfeldolgozó köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR rendeletnek, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Bármilyen okból történő adatvesztés esetén köteles az adatokat visszaállítani.

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

13.1. A Szolgáltató és a Felhasználó között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés a Szolgáltató honlapján közzétett ügyfélszolgálati e-mail címe és a Felhasználó kapcsolati email címe között, illetve Honlapon elérhető üzenetküldési funkció segítségével küldött üzenet.

13.2. A Szolgáltató üzemeltet telefonos ügyfélszolgálatot, de az elsődleges módoktól eltérő formában a Szolgáltató azonosítási és biztonsági okokból nem köteles a Felhasználótól megkeresést fogadni, vagy részére információt adni.

 1. PANASZÜGYINTÉZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

14.1. Panaszügyintézés helye

Az alábbi rendelkezések kizárólag Felhasználónak minősülő Felhasználó esetén alkalmazandóak. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos Felhasználói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: VÍZGÉPÉSZETI SZAKÉRTŐ Kft.

Levelezési cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.

E-mail cím: vizgepeszetiszakertokft@gmail.com

14.2. Panaszügyintézés módja, határideje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Szolgáltató termékével, szolgáltatásával összefüggésben a Felhasználónak mégis panasza merül fel, úgy azt a Honlapon, az Információk menüpont alatt az Elérhetőség fülön található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Szolgáltató székhelyére is megküldheti. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Felhasználót a vizsgálat eredményéről.

14.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

14.3.1.A Felek a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos, békés úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek.

14.3.2. A panasz elutasítása esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a Felhasználói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a Felhasználó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 • Panasztétel a Felhasználóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó Felhasználói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Felhasználóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Felhasználóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 • Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 • Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a Felhasználói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 1. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

15.1. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép hatályba, és a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan. A módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően az Szolgáltató Honlapján külön közleményben értesíti a Felhasználót és a leendő szerződéses partnereit.

15.2. A szerződés a teljesítéssel megszűnik. Szerződést megszűntető teljesítésnek a Szolgáltatói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítése minősül.

15.3. A szerződő Felek az adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

16.2. Amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékekre vagy azok áraira vonatkozóan, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése és módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely Fél elálljon a szerződéstől.

16.3. Felhasználó az eladói szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi tárolásához kifejezetten hozzájárul. A Honlap adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://profiszennyviz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

16.4. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

16.5. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

16.6. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik.

16.7. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

16.8. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához

16.9. A jelen ASZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://profiszennyviz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 1. VIS MAIOR

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. április 6.